miércoles, 26 de junio de 2013

La competitivitat

Bona tarda! 


Avui us vull explicar una mica el meu Treball Final de Grau. Primer de tot, cal dir que el Treball Final de Grau és un treball de recerca i investigació que es fa el quart any d'Educació Infantil i que té la durada d'un curs acadèmic. Durant tot un curs, es llegeix, s'investiga, s'entrevista, s'observa... per acabar conformant un article científic. Amb aquest treball he après moltíssim i estic molt contenta del resultat final. 

Contenta perquè vaig complir el meu objectiu principal que era que aquest treball em servis realment en la meva pràctica diària com a mestra. I és més, no m'ha servit només per modificar algunes conductes de les meves pràctiques educatives, sinó que m'ha canviat la visió de veure les coses en la meva vida personal. Puc afirmar que el TFG (com li dèiem entre els companys) m'ha fet canviar la visió que tenia de les relacions entre les persones. És gros, però penso que aquest fet és una gran mostra de que realment he après.

Bé, espero que estigueu tan intrigats com jo abans de començar aquest treball. Primer de tot, abans de continuar, he de dir que tot aquest treball no hauria estat possible sense la inspiració i el recolzament d'un gran professor en Juanjo Rodríguez. Penso que llançar-me a un treball tan complicat va estar gràcies a l'empenta i entusiasme que em va transmetre per diversos temes relacionats amb l'Educació Física. (Un tema que porta cua i un dia tractaré Educació Física vs. Psicomotricitat)

Tot va començar un dia en una classe de seminari d'en Juanjo, el meu professor, ell mentre explicava una altre cosa va dir que la competitivitat era un instint. Apa! Mai m'havia parat a pensar quin era el motiu pel  qual els infants en les primeres etapes són bastant egocèntrics i des de ben petits es mosseguen i s'esgarrapen per a aconseguir el que volen. Llavors va començar a interessar-me molt el tema: naixem competitius? És la societat la que ens torna competitius? si és quelcom natural, com és pot educar? és bo potenciar la competitivitat? És bo utilitzar la competició com a element motivador? Com hem d'actuar des de l'escola en aquestes situacions?

Bé, aquí us presento l'abstract del meu article científic anomenat: 


La competitivitat com a conducta instintiva 
i la necessitat de cooperació. 

Espero que us interessi tant com em va interessar a mi i torneu al blog per a saber-ne més.
Ja que ho vaig fer en 3 idiomes, us dono la oportunitat de poder escollir. 


Resum en català

L’article pretén trobar les claus per a una bona pràctica educativa a l’hora de tractar amb la competitivitat, en concret en les primeres etapes de l’educació. I per això, primer cal conèixer quin és l’origen de la competitivitat, quines són les causes i els seus efectes en els infants. Partint de la competitivitat com a conducta instintiva, ens centrarem en quines actituds es poden desenvolupar davant d’una situació de competitivitat i coneixerem la importància i el benefici d’enfocar-la cap a una competitivitat positiva. Només d’aquesta manera podrem arribar a assolir l’últim esglaó de les relacions interpersonals, coneixerem quins són els passos per arribar a la interdependència. És a dir, veurem la importància de fomentar la cooperació i la cultura de la pau en els nostres infants. 

Respecte a la metodologia de la recerca, es tracta de les observacions i entrevistes realitzades a dues mestres per tal de conèixer, de primera mà, aquestes situacions. Per una banda, l’entrevista a una mestra que actualment és tutora de 0-3 i, per altre banda, una entrevista a una mestra que és tutora de la segona etapa d’Educació Infantil (3-6). Gràcies a aquest treball de camp, hem pogut veure quines són les reaccions dels infants de diferents edats davant d’una situació de competitivitat amb iguals i quins són els recursos que utilitzen les mestres per a que no es creïn conflictes. 

Resumen en castellano

El artículo pretende encontrar las claves para una buena práctica educativa cuando se trata de la competitividad, en concreto en las primeres etapas de la educación. Por eso primero debemos conocer cuál es el origen de la competitividad, cuáles son las causas i sus efectos en los niños.Partiendo de la competitividad como una conducta instintiva, nos centraremos en qué actitudes se pueden desarrollar ante una situación de competitividad y conoceremos la importancia y el beneficio de canalizarla hacia una competitividad postitiva. Sólo de esta manera podremos llegar a alcanzar el último peldaño de las relaciones interpersonales, conoceremos cuales son los pasos para llegar a la interdependencia. Es decir, veremos la importancia de fomentar la cooperación i la cultura de la paz en nuestros niños.Respecto a la metodologia de la investigación, se trata de las observaciones y entrevistas realizadas a dos maestras para conocer, de primera mano, estas situaciones.

Por un lado, la entrevista a una maestra que actualmente es tutora de 0-3 y, por otro lado, la entrevista a una maestra que está en la segunda etapa de Educación Infantil (3-6). Gracias a este trabajo de campo, hemos podido ver cuáles son las reacciones de los niños de diferentes edades ante una situación de competitividad con iguales i cuáles son los recursos que utilizan las maestras para que no se creen conflictos entre ellos. 


Abstract in English

This article expects to find the keys to do a good educational practice in order to treat with competitiveness, specifically in the early stages of education. It’s necessary to know first af all which is the competitiveness origin and which are the causes and their effects on the children.
Starting by competitiveness like an instinctive behaviour, we are going to focus on which attittudes could be developed when children face a competitiveness situation, and also we are going to know the importance and the benefits of focus it to a positive competitiveness. Only this way we may understand the importance of the interpersonal relationships and we are going to know the steps to reach the interaction. Therefore, we are going to see the importance of encourage the cooperation and the peace culture.

According to the research metodology, I have extracted observations and made interviews to two teachers in order to know the situations in a nearest way. In the one hand, one interview to a 0-3 years old children teacher, and, in the other hand, an interview to a 3-6 years old children teacher. Due to this task I have seen which are the children reactions when they face a competitiveness situation and which are the teacher's techniques to resolve a conflict between them.


Bé, fins aquí per avui. Poc a poc aniré descobrint el meu article i el prezi que vaig fer.No hay comentarios:

Publicar un comentario